• Image One
 • Image Two
 • Image Three
 • Image Four
 • Image Five
 • Image Six
 • Image Seven

Административная ответственность

Провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, чи здійснення таких видів господарської діяльності з порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу, іншого документа дозвільного характеру, якщо його одержання передбачене законом (крім випадків застосування принципу мовчазної згоди), - тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, або пов'язані з отриманням доходу у великих розмірах, - тягнуть за собою накладення штрафу від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Надання суб'єктом господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства - тягне за собою накладення штрафу від сорока до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Примітка. Отримання доходу у великих розмірах має місце, коли його сума у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

{Стаття 164 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 2444-11 від 27.06.86; Законами № 3888-12 від 28.01.94, № 55/97-ВР від 07.02.97, № 2342-III від 05.04.2001, № 1284-IV від 18.11.2003; в редакції Законів № 2322-IV від 12.01.2005, № 2806-IV від 06.09.2005; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3046-VI від 17.02.2011; в редакції Закону № 4025-VI від 15.11.2011}

Господарська чи інші види діяльності, пов'язані з порушенням умов і вимог до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на його стан, передбачених дозволами, може бути обмежена, тимчасово заборонена (зупинена) або припинена відповідно до законодавства.

Особи, винні у:

 • порушенні прав громадян на безпечне для життя і здоров'я навколишнє природне середовище;
 • перевищенні нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел в атмосферне повітря та нормативів гранично допустимого впливу фізичних та біологічних факторів
 • стаціонарних джерел;
 • перевищенні нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах пересувних джерел;
 • викидах забруднюючих речовин в атмосферне повітря без дозволу спеціально уповноважених на те органів виконавчої влади відповідно до закону;
 • перевищенні обсягів викидів забруднюючих речовин, встановлених у дозволах на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • недотриманні вимог, передбачених дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
 • провадженні незаконної діяльності, що негативно впливає на погоду і клімат;
 • впровадженні відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, нових технічних систем, речовин і матеріалів, а також закупівлі в інших державах та експлуатації технологічного
 • устаткування, транспортних засобів та інших об'єктів, які не відповідають вимогам, встановленим законодавством про охорону атмосферного повітря;
 • порушенні встановлених законодавством правил складування та утилізації промислових і побутових відходів, транспортування, зберігання і застосування пестицидів і агрохімікатів, що
 • спричинило забруднення атмосферного повітря;
 • проектуванні і будівництві об'єктів з порушенням встановлених законодавством норм та вимог до охорони атмосферного повітря;
 • невиконанні розпоряджень та приписів органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони атмосферного повітря;
 • ненаданні передбаченої законодавством своєчасної, повної та достовірної інформації про стан атмосферного повітря, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, джерела забруднення, а також приховуванні або перекрученні відомостей про стан атмосферного повітря, викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, екологічну обстановку, яка склалася внаслідок забруднення атмосферного повітря;
 • недотриманні норм екологічної безпеки, державних санітарних норм при проектуванні, розміщенні, будівництві та введенні в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологічних процесів та устаткування, - несуть відповідальність згідно з законом.

Законами може бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень в галузі охорони атмосферного повітря.
Спори з питань охорони атмосферного повітря вирішуються у встановленому законом порядку.

Особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за:

а) порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого
впливу на здоров'я людини та економічних збитків;
б) самовільне розміщення чи видалення відходів; ( Пункт "б" частини першої статті 42 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 )
в) порушення порядку ввезення в Україну, вивезення і транзиту через її територію відходів як вторинної сировини;
( Пункт "в" частини першої статті 42 в редакції Закону N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 )
г) невиконання розпоряджень і приписів органів, що здійснюють державний контроль та нагляд за операціями поводження з відходами та за місцями їх видалення;
д) приховування, перекручення або відмову від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і громадян та їх об'єднань стосовно безпеки утворення відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки;
е) приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів;
є) змішування чи захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу уповноваженого органу; { Пункт "є" частини першої статті 42 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5456-VI ( 5456-17 ) від 16.10.2012 }
ж) порушення правил ведення первинного обліку та здійснення контролю за операціями поводження з відходами;
з) порушення строків подання і порядку звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів;
и) невиконання вимог щодо поводження з відходами (під час їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення та захоронення), що призвело до негативних
екологічних, санітарно-епідемічних наслідків або завдало матеріальної чи моральної шкоди;
і) передачу відходів з порушенням установлених правил на зберігання, оброблення або видалення підприємствам чи організаціям, що не мають відповідного дозволу на проведення цих
операцій;
ї) порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів для зберігання чи захоронення промислових,
побутових та інших відходів (сміттєзвалищ, шламосховищ, золовідвалів тощо);
й) виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку;
к) недотримання умов ввезення відходів як вторинної сировини на територію України; ( Пункт "к" частини першої статті 42 в редакції Закону N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 )
л) несвоєчасне внесення платежів за розміщення відходів;
м) порушення вимог безпечного перевезення небезпечних відходів; ( Частину першу статті 42 доповнено пунктом "м" згідно із Законом N 3073-III ( 3073-14 ) від 07.03.2002 )
н) порушення встановлених квот на ввезення в Україну відходів як вторинної сировини та строків їх перевезення.
{ Частину першу статті 42 доповнено пунктом "н" згідно із Законом N 1825-VI ( 1825-17 ) від 21.01.2010 }

Законами України може бути встановлено відповідальність і за інші правопорушення законодавства про відходи.